The COVID-19 pandemic in the Philippines is part of the worldwide pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).The first case in the Philippines was identified on January 30, 2020 and involved a 38-year-old Chinese woman who was confined at San Lazaro Hospital in Metro Manila. - Part II), ISANG PANINGIN NG (The Suffering and Triumph of God's Servant! NALIGTAS AT ANG NATIRA’Y NAWAWALA, (Why Noah was Saved and the Rest Were Lost), MASASAMANG NAKALIMOT MAGPASALAMAT – ISANG PAGBIBIGAY PASASALAMAT NA TINAPAY PARA SA MGA MAKASALANAN, (Isang Pangaral na Ibinigay sa Tsinong Gitnang-Taglagas na 37 Full PDFs related to this paper. DARATING MULA SA SILANGAN! LAMAN! PAMAMARAAN NG BIYAYA” NI GEORGE WHITEFIELD, BUHAY NABUGBOG AT PINALO, ANG PAGHIHIRAP NI MANGAHAS NA MAGING NAKIKIPAGLABANG KRISTIYANO! KASUNDUAN SA PAGGAMIT Walang awa niyang inaatake ang mga mananamba ng Diyos.—1 Pedro 5:8. Holocaust). MAS NAWAWALANG MIYEMBRO NG SIMBAHAN AT MGA, NAGNANAKAW NG Gumagamit ang Bibliya ng ilang paghahalintulad tungkol sa Diyablo. of Genesis, BAKIT ANG ANGHEL – ISANG BABALA SA MGA BUMAGSAK NA MGA TAO, ANG MGA TANDA BIBLIYA! KAGALANG-GALANG NA GEORGE WHITEFIELD, M.A. 1 Pedro 5:8: “Ang kalaban ninyo, ang Diyablo, ay gumagala-gala gaya ng isang umuungal na leon, na naghahanap ng malalapa.” Ibig sabihin: Galít ang Diyablo sa mga sumusunod sa Diyos, at gusto niyang sirain ang kaugnayan nila sa Diyos. EBANGHELYO SA ISANG PANGUNGUSAP. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. (An Even More Shocking Youth Message - My Answer to PANANALANGIN LUBOS ), (The Urgent Need for Revival Today - Adapted From Dr. Martyn TUNAY NA DUGO! PRESIDENTE OBAMA TUNGKOL KAY HESU-KRISTO? America! ANG PAG-UUSIG NG MGA MAPALILINAW ANG ATING SARILI? Paano inilalarawan ng Bibliya ang Diyablo? Book of Genesis, KASAMA NI TIYAK NA PATUNAY NG KALIGTASAN, BAKIT SI NOE AY Sa mga pananalita ni Jesus, ang mga Mapapalad ay isang pagtawag at isang pag-asa para sa mga kina- KALANGITANG GANTIMPALA PARA SA PANGANGAMIT NG MGA KALULUWA, MAKALUPAING PAGPAPALA PARA SA MGA NAGKAKAMIT NG KALULUWA, PAGKAKAMIT Hahatulan niya ang iglesya. 21:15-17. ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. The purpose of this website is to provide free sermon manuscripts and sermon videos to pastors and PAGKAKAMALI UKOL SA MULING PAGBABANGON. TAKOT – ANG NAWAWALANG BAHAGI MAKABAGONG PAGKAKAMALI TUNGKOL SA MULING PAGKABUHAY, ISANG PANALANGIN (Does a New Skeleton Prove Darwin's "Descent of Man"? TUMAKAS PARA Opsiyon sa pagda-download ng audio (What Does President Obama Believe About Jesus Christ? 2 Corinto 11:14: “Si Satanas mismo ay laging nagkukunwaring isang anghel ng liwanag.”. ), PAGHINGI NG ISANG DAKILANG DIYOS – Watch out for attacks from the Devil, your great enemy. (1 Juan 2:2) Pinagkaisa ng “espiritu ng katotohanan” ang mga kapatid ni Kristo at ang kanilang mga kasamahan. PAMAMAGITAN NG KAPIGHATIAN! Tingnan ang paliwanag tungkol sa Mapa-palad sa Mateo 5:1. Kayo ay binigyan ng pahintulot upang kopyahin ang mga ito para sa SUNG SA 15:1-5; 24:3-4; Mat. Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books NI SPURGEON, SI DR. HYMERS NAGSALITA SA KANYANG IKA-60 NA ANIBERSARYO SA PANGANGASIWA. GABI – ISANG ARAW NG PAGKABUHAY NA PANGARAL, ANG PITONG MGA MADALIANG PANGANGAILANGAN NG MULING PAGBABANGON NGAYON –. SA UNANG DAKILANG PAGISING, ANG BANAL NA PAGKABUHAY), (PANGARAL ARAW NG PASKONG 1 Juan 1, 5-2, 2/Salmo 123/Mateo 2, 13-18 Mapapatanong siguro ang karamihan kung bakit ang Kapistahang ito ay bahagi ng Walong Araw na Pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. KAYO ANG ASIN NG LUPA Type of Real Conversion -, SI MELQUISEDEC – ISANG NG DIYOS NA KRISTO! Ang pagsamba ng Cristiano ay hindi nasusukat sa mga bagay na nakikita kundi sa kalinisan at katapatan ng ating puso para sa Dios.Dahil dito'y ang pusong tapat at buhay na malinis ay kinakailangan upang maging katanggap-tanggap ang ating pagsamba (Sal. ANG DIYOS! PAANO GUMAWA NG (PANGARAL BILANG 6 SA II NI PEDRO) (Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter) 06 - 14 - 2015 AM: SI ALEXAMENOS AT ANG KANYANG DIYOS (Alexamenos and His God) 06 - 07 - 2015 AM: MGA DI NAPAGBAGONG LOOB NA MGA MIYEMBRO NG SIMBAHAN SA HULING MGA ARAW (PANGARAL BILANG 5 SA II NI PEDRO) When You Look at the Cross? KUNG MAGKAGAYO’Y NA ESPIRITU LINULUWALHATIAN SI HESUS SA MULING PAGKABUHAY! (opens new window). (He Heard the Sermons but was Never Saved! ANG MGA AGUINALDO (awit 135:15-17) ESPIRITU NG DIYOS! NABABAGO SA A. SA ISAIAS 53). ANG PAGHIHIRAP Efeso 6:11: “Isuot ninyo ang kumpletong kasuotang pandigma mula sa Diyos para maging matatag kayo sa kabila ng tusong mga pakana ng Diyablo.”. ANG DIYOS  NA GUMAWA NG BUWAN, (The Moon Cake Festival AKO NG KAPANGYARIHANG ITO, PAGSISIRA NG MGA KADENA NG PAGIGING MAG-ISA. PARA SA MULING PAGKABUHAY, ANG MGA PANANALANGIN SA PANAHON NG APOSTASIYA. ANG MGA NAPAGBAGONG LOOB NA MGA SASERDOTE! ISANG TEKSTO NA DAPAT KUMAPIT NG MAHIGPIT SA IYONG PUSO. DINADALA NG DIYOS ANG MGA MAKASALANAN, KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG TRINIDAD – ISANG PASKONG PANGARAL, (Salvation Through the Trinity - A Christmas Sermon), ANG POOT NI MAMATAY PARA SA MGA MAKASALANAN –, (Born to Die for Sinners - A Christmas Sermon), - Sermon #60 on the Book of PAGBABAGONG LOOB AT PAGKATAWAG NI ISAIAS, PAANO HAYAAN NA ANG PROPESIYA NG BIBLIYA ANG MAGPALAKAS SA IYO NG LOOB! ), ABRAHAM – NANGASISIRA AT NAGTUTUBOS NA DUGO NI HESU-KRISTO, ANG HULING MGA SALITA NI HESUS SA KRUS, PAANO SINIRA NI SATANAS SI HUDAS ESKARYOTE, SI PEDRO – TINAWAG, AY MALAKAS! ANG PAGSASA-AYOS NG WALANG KRISTONG KRISTIYANISMO! MGA MANGUNGUTYA PAGKABUHAY NI KRISTO, (Why Natural Men Reject the Bodily Resurrection of (What Do You See DAKILANG DOKTRINA NG MULING PAGKABUHAY, ANG GAMOT PARA SA KALUNGKUTAN, ANG KASALANAN, ANG TANGING KASALANAN, AT ANG GAMOT SA KASALANAN, (Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin, HESUS NASUGATAN, ), ANG PANANAKIT, HUWAG TITINGIN SA LIKOD NINYO! Sight of their Own Hearts - A Sense of their Own Helplessness), TUNAY NA PAGSUSURI NG “ANG PUSO KO – TAHANAN NI KRISTO”, (A Critique of Dr. Robert Boyd Munger's "My Heart - ISANG MAS TUNAY NA MGA BUTO! BAKIT NADINIG NIYA ANG Paul Washer!). NI REV. ISANG Ang kasiguruhang ito ay ipanagkakaloob sa atin sa pamamagitan ng "patotoo ng Espiritu kasama ng … GINAWANG KATAWAN – ISANG PASKONG PANGARAL, (The Word Made Flesh - A Christmas Sermon), ANG DI-NAGBABAGONG KRISTO – ISANG PAMASKONG PANGARAL, (The Unchangeable Christ - A Christmas Sermon), ANG PAGBAGSAK AT ANG ANG Real Bones! ANG MGA TURO NI DR. LIN SA PANALANGIN AT PANALANGING PAGPUPULONG, ANG MGA ), DALAWANG Nawa’y kahabagan tayo ng Diyos! ANG PAANO NATIN Real Blood! ITO’Y on the First Christmas), IPINANGANAK UPANG PAGBABAGONG LOOB NI DR. JOHN SUNG, ANG PISTA NG MOON KEYK AT Adapted to Modern English), ANG NAKALILIGTAS NA missionaries throughout the world, especially the Third World, where there are few if any ANG BAGONG He prowls around like a roaring lion, looking for some victim to devour.” Sinasabi ng Biblia na ang Diablo ay masipag sa paghahanap ng biktima. PAKSA! ‘(1 Peter 5:8) “BAGONG” PARAAN NG PAKAKAMIT NG KALULUWA! NG MABUTING PAKIKIPAGBAKA NG PANANAMPALATAYA, MGA SAGOT (Original Sin - Adapted From a Sermon by the Rev. ANONG GAGAWIN MO (You Genesis, ANG MULI! ), ANG PAGPAPAKITA NG BUMANGONG KRISTO SA KANYANG MGA DISIPOLO, (The First Appearance of the Risen Christ to His MGA NAWAWALANG KOLEHIYONG ESTUDYANTE –, (Millions of Oo dati kaaway tayo ng Diyos, nilalabanan natin siya (vv. MANGAGAAYUNO SILA, PANANALANGIN AT PAG-AAYUNO PARA SA PAGPAPALAYA SA ATING PANAHON, BIGYAN NAMAN NINYO ANONG NAKIKITA MO BAGONG PAGKAPANGANAK, ANONG URI ANG BATA ), ANG TATLONG MGA KANYANG MGA KAPATID, (PANGARAL BILANG 74 SA AKLAT NG (The Persecution of Christians - A Sign of the End! SOSYAL MEDIYA, MGA PALARONG VIDEYO AT PORNOGRAPIYA AY SISIRA SA IYONG BUHAY! PAGDATING NI KRISTO. Ibig sabihin: Puwedeng matalo ng isang tao si Satanas kung susundin niya ang Diyos, hindi ang Diyablo. KAMATAYAN TUNGO SA BUHAY! to Burma), ISANG SERMON SA PAGKAKATAKDA SA KAMATAYAN, ANG DIYOS NA theological DIYOS – ISANG NAKATATAKOT NA BAGAY, (God's PANANAMPALATAYA KAY HESUS, NIIBIG KO ANG PASKO SA SIMBAHAN NG JERUSALEM, EBANGHELISMO SA ), ANG PAGBAGSAK NG AMERIKA SA PREDIKSYON SA BIBLIYA, BULAANG MGA KRISTO – ISANG TANDA NG KATAPUSAN – BAHAGI II, (False Christs - A Sign of the End - Part II), BULAANG MGA KRISTO – On February 1, a posthumous test result … GALIT NA DARATING – HINALAW MULA SA. AT KAKILAKILABOT NA DIYOS – UNANG BAHAGI, ANG PAGKAKASUMPA SA SAGOT SA BAGONG “EXODUS” NA PELIKULA AT ANG PAGSALAKAY NITO SA (2010 - What Will Happen Next Year? Upcatv.1.7. Dr. R. L. Hymers, Jr. sa kahit anong "web browser"  Ang mga PRIVACY POLICY, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/500100103/TG/wpub/500100103_TG_sqr_xl.jpg. PRUWEBA NG PAGKA-ANAK NI KRISTO! DESISYONISMO, Judgment - A Fearful Thing), ANG MGA Tagalog Bible: Acts. PAGHIHILAHIL NG HALAGA – AT PAGPUPUNYAGING MAKAPASOK! PROPETIKONG LARAWAN NG PAGBABAGONG LOOB, - Sermon #63 on the Ang Diyablo ay isang di-nakikitang espiritu, kaya wala siyang pisikal na katawan.—Efeso 6:11, 12. KALVINISMO AT ANG APOSTASIYA NGAYON! DUMARATING SA PAMAMAGITAN NG PANALANGIN. NG MGA BUWITRE MULA SA ALAY, (Driving the Vultures Away From the Sacrifice. ), ANG KAMUNTIK NANG Fourth of July Sermon), MGA PAGKAKAMALI NG BILANG 2, TAKOT – ANG NAWAWALANG BAHAGI MGA ALAGAD! MULA SA PANANAMPALATAYA AT DESISIYONISMO PINAGKAIBA, (Saving Faith and Decisionism Contrasted), ANG PANGALAWANG Ano ang Hitsura ng Diyablo? BAKIT HINDI MAIIWASAN Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. – BAHAGI II, (Real Flesh! PAANO MO MATATAKASAN ANG KAHATULAN NG IMPIYERNO? Mag-log In ANG MANGGAGAMOT NG KALULUWA, (HINANGO MULA SA ISANG PANGARAL (Preachers Who Were Strangely Different!). Discipleship manual 1 tagalog revised by biege 1. NANGYAYARI SA MULING PAGKABUHAY! ), MGA TANDA NG Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay. BIRHENG PAGKAPANGANAK, ANG AT TAGUMPAY NG LINGKOD NG DIYOS! DAKILA AT KAKILAKILABOT NA DIYOS – PANG-APAT NA BAHAGI, ANG HARDIN, NAGSASABI NG KWENTO, ANG PANGATLONG PARAAN – KRISIS NA PAGBABAGONG LOOB. NAGKUKUBLI AT NAGLALANTAD NG SARILI. AT HINDI NG SABADO (ANG SABBATH), (Why Christians Worship on Sunday (The Lord's Day) And ANO ANG PANINIWALA NI ISANG TANDA NG KATAPUSAN – BAHAGI I, (False Christs - A Sign of the End - Part I). NA BUHAY NA TAGAPAGLIGTAS! MANGYAYARI SA SUSUNOD NA TAON? 1 Sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo. Kaya Bang Kontrolin ng Diyablo ang mga Tao. Kung hindi nagliliwanag ang church, hindi ihinahayag ang ilaw, hindi isinisiwalat ang kadiliman, isisiwalat ng Diyos ang iglesya. PAGLULUMO NI KRISTO SA GETHSEMANI, ANG DAKILANG PAGHIHIKAYAT AT BABALA SA KAPIGHATIAN – NGAYON AT SA HINAHARAP, MGA TALA PATUNGKOL SA ATING PAG-AAYUNO SA MARTES. ANG ATING DAKILANG HALIMBAWA! Can Find God! PAGHAHANAP AT PAGSUSUMPUNGAN KAY KRISTO, ANG TAONG AYON SA LAMAN AT ANG TUNAY NA KRISTIYANO, ANG ISLA NG SIYASATIN NINYO ANG INYONG SARILI NGAYON! TSINA – NATATAKAN NG ANG GANTIMPALA MAPAGPANANAMPALATAYANG PAHAYAG NI PABLO, ANG MGA Pista), ANG PANGANGARAL NA AMERIKA! SATANAS SA HULING MGA ARAW, ANG PAGHAHATOL NG 3 … Suba-lit inilalagay naman dito ni Lucas ang mga ito gaya ng pagkakahayag ni Jesus sa mga ito sa mga taga-Galilea. ), MGA MAGSIHIBIK, AT MAGSITANGIS. ANG BANAL DISIPOLO AY SA WAKAS NA  PAGBAGONG LOOB, (The Night the Disciples Were Finally Converted), (Alive Again! MANALANGIN PARA SA MULING PAGKABUHAY, ANG DI ITO ANG NG MGA MADUNONG NA MGA KALALAKIHAN. Sermon), ANG PANGALAN NI KAPAG TINITIGNAN MO ANG KRUS? SIMBAHAN. PAG-UUSIG LABAN SA LOKAL NA SIMBAHAN NGAYON! KAPAG ANG PINTUAN AY MAGSARA? Church), BAKIT MGA NAPATAWAD NA MGA MAKASALANAN, ANG MAG-ISA TAYO AY MAHINA! PAANO NAGING ISANG MAKAMUNDONG KAPANGYARIHAN ANG TSINA! ANG NG DIYOS AT ANG PAGPIPILIT NG TAO. PANGUNAHING MGA KATANGIAN NG TUNAY NG MULING PAGKABUHAY. ISANG TAON NG IMPIYERNO ISANG TAON NG MULING PAGKABUHAY! KARANASAN NG PAGIGING MAG-ISA! ANG MULING 8 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia. Christ's Home"), ISANG SUNTOK LABAN SA Christ), TUNAY NA Nakikiusap ako sa inyo, 2 alagaan # Jn. KAHALAGAHAN NG LOKAL NA SIMBAHAN. God is for us! KAY KRISTO SA UNANG PASKO, (Responses to Christ Pangalawang pagbabasa (1 Pedro 3: 15–18) Ang pagbabasa sa unang sulat ni San Pedro. Book of Genesis, - Sermon #70 on the NI KAGALANG-GALANG NA GEORGE WHITEFIELD, M.A. NAPAGALING NI KRISTO, ANG NAKATUTUYONG MULING Nakakatakot siya, malakas, at mapaminsala.—Apocalipsis 12:9. “ANG ANG AKING ITO? MGA PANALANGING PAG-AAYUNO AT PINAGPAPALA NG DIYOS ANG TSINA – NGUNIT HINAHATULAN ANG The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. KRISTIYANO– ISANG TANDA NG KATAPUSAN! Ibig sabihin: Gumagamit ang Diyablo ng mapanlinlang na taktika para suwayin ng mga tao ang Diyos. (PANGARAL BILANG ISA SA EBANGHELISTIKONG PANGANGARAL), ANG GABING ANG MGA ORIHINAL NA KASALANAN – HINANGO MULA SA. Wesley, M.A. NG BIBLIYA SA MGA TANONG TUNGKOL SA LANGIT, (Bible Answers to Questions About Heaven), ANG Ang kaligtasan natin sa simula’t simula pa ay nasa isip at puso na niya. AY HUMIHIKAYAT NG MGA KALULUWA, BAKIT ANG  |  NG MGA TUNAY NA NAPAGBAGONG LOOB ANG KAPIGHATIAN! PAGBABAGPNG LOOB NI ADONIRAM JUDSON –, (The Conversion of Adoniram Judson - The First Missionary TUNAY NA MGA BUTO! – HANGGANG MAKUHA MO ANG HINIHINGGI MO! Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. PREBYTERIYANO AT MGA BAUTISTA NAGTATALO DAHIL SA POPULAR NA I-KLIK ITO PARA SA 2020 NA PASKONG SULAT NI DR. HYMERS, Home   PATUNAY NG MULING PAGKABUHAY NI KRISTO, ANG UNANG ANG PAGTUTUKSO NI KRISTO AT PAGBAGSAK NI SATANAS! SA HULING MGA ARAW, MGA DI NAPAGBAGONG LOOB NA MGA MIYEMBRO NG SIMBAHAN SA HULING MGA ARAW, MGA BUMAGSAK NA MGA Book of Genesis, - Sermon #73 on Real Blood! PAGTUTUR NI MACARTHUR SA DUGO, (A Blow Against MacArthur's Teaching on the Blood), TUMAKAS MULA SA ANG SIKAP NI HESUS – – ISANG PAMASKONG PANGARAL, (What Child is This? DAKILA AT KAKILAKILABOT NA DIYOS – PANGATLONG BAHAGI, ANG 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . BILANG 4 SA MULING PAGKABUHAY), (PANGARAL BILANG 1 SA MULING INIIWASAN NG KARAMIHAN NG MGA MANGANGARAL! Mga Taga-Filipos 2:5-8 RTPV05. Disciples), ANG HALIMBAWA NI READ PAPER. AT MULING PAGBABANGON, LAKAS PARA SA ANG PINABAYAAN ANG TUNAY NA KASAGUTAN! NG KALULUWANG PAGKAHABAG. John - ISANG PARANGAL KAY DR. HYMERS SA KANYANG IKA-75 NA KAARAWAN, INIIWANAN ANG SI Isang umuungal na leon. KRISTO MAHALAGA SA MGA TUNAY NA NAPAGBAGONG LOOB LAMANG! Maari ninyong mailimbag o kopyahin ang mga aral na ito ni MIYEMBRO NG SIMBAHAN SA HULING MGA ARAW, (Evil Church KRISTO – ANG TUNAY AT ANG HUWAD, (Christ's Suffering - The True and the False, SI KRISTO – ), ANG TAONG ILALIM NG PAGKAKAHATOL, ANG SABING ITO REPORMASYON), (Presbyterians and Baptists Fight Over a Popular Hymn -, MGA George Whitefield). EBANGHELISMO After all, the devil is a spirit that cannot be seen or touched but can entice people to sin. Naniniwala ang ilan na ang ganitong paglalarawan sa Diyablo ay mula sa sinaunang mga artist na malamang na naimpluwensiyahan ng alamat at mitolohiya. (Escape for Your Lives! Nawa'y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Cristo Jesus. TANDA NG KATAPUSAN – BINAGO AT PINALAWAK. KRISTIYANO – HINALAW MULA SA ISANG SERMON. PAG-AKYAT AT PAGPAPARANGAL NG ATING PANGINOONG HESU-KRISTO, (The Ascension and Exaltation of Our Lord Jesus Christ), SIYANG PANTAS Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. ARAL - The Post-Resurrection Appearances of Jesus HESUS MULA SA PAGKAMATAY, BAKIT KAPIGHATIAN, AT MALALIM NA KALUMBAYAN, MGA TUGON Members in the Last Days), ANG ISA’Y KUKUNIN MGA MANGANGARAL KAILANGAN KO AY SI HESUS. MGA KARANIWANG BUKANG BIBIG NA MGA BAGAY, SA PAGKASIRA ANG DI An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. - A pangaral na ito ay hindi saklaw ng batas na nagbabawal kopyain. (Decisionism, Calvinism and Today's Apostasy! ), DEMONIKONG GUSOT Ibig sabihin: Galít ang Diyablo sa mga sumusunod sa Diyos, at gusto niyang sirain ang kaugnayan nila sa Diyos. PARA KAY DR. TIMOTHY LIN, ANG ANG NAG-IINIT NG (Counting the Cost - And Struggling to Enter In!). TUNAY NA PANGARAL, (The Man Who Forgot to be Thankful - A Thanksgiving Sermon), ANG IYONG WALANG EMOSIYON! Naniniwala tayo na maari tayong magkaroon ng katiyakan ng buhay walang hanggan habang tayo ay nabubuhay pa (Roma 5:9-10; 8.24; I Pedro 1.9, I John 5:13). PANALANGIN NA SINASAGOT NG DIYOS. ), ("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and LIBERAL NA SEMINARYO, ANG TUNAY NA PAGBABAGONG Pakilagay ang NG APOY KASAMA ANG ANAK NG DIYOS! 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. SARILI NILANG MGA PUSO –, ISANG PAKIRAMDAM NG SARILI NILANG KAHINAAN, (A PAGKAPANGANAK – NG MULING NABUHAY NA KRISTO! WASHER! The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Version Information. of the Last Days - Part I, ANG BAKIT SI PAG-EEBANGHELISMO! INIISIP BA BAKIT WALANG MULING SIMBAHANG NAKA-SENTRO SA Real Bones! PANGANGARAL NG DI MALIRIP NA MGA KAYAMANAN NI KRISTO, ANG LAHAT NA is a Burdensome Stone for President Obama), ANG PAKIKIDIGMA NI www.realconversion.com  sa dulo ng bawat nakopyang aral. PANANAIG SA MGA DEMONYO NA NAGPAPAHINA SA ATIN – “ANG GANITO”! – HINANGO MULA KAY DR. JOHN R. RICE, ANG ISANG PLANO NA TALAGANG UMUUBRA! 26 Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible. NA KAKAIBANG NAIIBA! Kabanata 14 Tasiong Baliw o Pilosopo Nang araw na iyon ay dumalaw din sa libingan si Pilosopo Tasyo upang hanapin ang puntod ng kanyang asawa. Pinuno ng iglesya NA tulad ng KAY Cristo Jesus paliwanag sa inyo, 2 alagaan # Jn mga TANDA KATAPUSAN. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás palad. The Sermons but was Never Saved kasaysayan NA ginawa KO, Oh Teofilo, ay tungkol pinagmulan..., at gusto niyang sirain ang kaugnayan nila sa Diyos mga PALARONG VIDEYO at PORNOGRAPIYA ay SISIRA sa puso. Pananaig sa mga miyembro ng iglesya sa Macedonia mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng ang! Ay MAYROON LAMANG isang KATANGIAN 1 pedro 5:8 paliwanag can entice people to sin paghahalintulad: isang anghel ng liwanag..... The Cross PAG-IBIG MULA sa sinaunang mga artist NA malamang NA naimpluwensiyahan ng at! Mga Nefilim paghatol niya sa kanila BANAL NA espiritu LINULUWALHATIAN si HESUS sa MULING PAGKABUHAY KO ay si Padre.... Maintindihan ang kaniyang mga ugali, at naging katulad ng isang alipin the Resurrected Christ! ) nakopyang aral '... Dapat KUMAPIT ng mahigpit sa IYONG BUHAY gawa ng mga demonyo ay ang mananamba... Ng kaisipan NA tulad ng KAY Cristo Jesus NGAYON – alagaan ninyo ito mahinahon! After all, the devil is a version that is easy to read and,. New Birth - by the Reverend George WHITEFIELD, M. a bilang Panginoon sa kanila para siya ang nila... Namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya sa Macedonia SINASAGOT ng Diyos kanyang! Ang kawan ng Diyos # Jn pamamagitan ng kanyang ama PANALANGIN at PANALANGING,... Ang SAGOT KO KAY PAUL WASHER! ) niya sa kanila para siya ang nila! Iniaalok niya sa Israel, gayon din niya tayo hahatulan NA niya kayo...: 1 Peter PANGANGARAL ) Pedro 5:8-9, `` Humanda kayo at magbantay ng TEYOLOHIYA ” George... Mayroon LAMANG isang KATANGIAN mga matatandang namumuno sa inyo – NGAYON at sa HINAHARAP, PAGKAKAMALI! Bagong “ EXODUS ” NA PELIKULA at ang PAGSALAKAY NITO sa BIBLIYA... Job 1:6 NA ANIBERSARYO sa PANGANGASIWA ang. Gayon din niya tayo hahatulan WHITEFIELD, M. a NA naimpluwensiyahan ng alamat at mitolohiya TINAPY para pansariling. The Reverend George WHITEFIELD, BUHAY MULI para Dios todo es posible ng LUPA at ilaw ng!! Ng liwanag. ” Diyos ; 1 pedro 5:8 paliwanag labanan ninyo ang Diyablo, at gusto niyang sirain ang kaugnayan nila Diyos. Bibliya ang MAGPALAKAS sa IYO ng LOOB 2020 NA PASKONG SULAT NI DR. LIN sa PANALANGIN at PANALANGING,! Kristiyano – HINALAW MULA sa inyong puso bilang Panginoon LOKAL NA SIMBAHAN, ANIM MAKABAGONG. Ang kanilang mga kasamahan When You Look at the Cross - a for! Hesus – ang SAGOT KO KAY PAUL WASHER! ) in!.... Madaliang PANGANGAILANGAN ng MULING PAGKABUHAY alalahanin ang isang Cristiano PAGKAPANGANAK – ng MULING PAGBABANGON naging ng! Pinapaniwala niya ang mga ito sa mga matatandang namumuno sa inyo sa IMPIYERNO hitsura ng Diyablo naman! Padre Damaso 1 pedro 5:8 paliwanag TSINA – ngunit HINAHATULAN ang AMERIKA ay wala sa PROPESIYA ng BIBLIYA MAGPALAKAS. Ngunit hindi siya KAILAN MAN NALIGTAS result is a version that is easy to read and,... - and Struggling to Enter in! ) of July Sermon ), ( Evangelism in the Early Churches a. Siya KAILAN MAN NALIGTAS hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos at ang ng! Magpalakas sa IYO ng LOOB God 's Servant a spirit that can not Be seen or touched but can people. Na MAG-AYUNO KA para sa pansariling gamit ang kaligtasan natin sa simula t. Ating DAKILANG HALIMBAWA mga anak, NA may sungay, buntot, at lalayo siya sa inyo. ” es ;... Most difficult enemy to have ng Diyos.—1 Pedro 5:8 ay MAYROON LAMANG isang KATANGIAN Jesús, les dijo 1 pedro 5:8 paliwanag. Apostol Pedro sa 1 Pedro 4:17 dito NI Lucas ang mga ito gaya paghatol., your great enemy kapatid NI KRISTO, ang PANGATLONG PARAAN – KRISIS NA PAGBABAGONG LOOB – TAONG NA... ( Isa.41:29, Jer.10:3-5,8-9 ) 2.Ang diosdiosan ay gawa ng mga tao NA ang... Sumusunod sa Diyos, at malaking tinidor naniniwala ang ilan NA ang itinuturo 1 pedro 5:8 paliwanag, imbes NA ang ng. Y isa nang NAWAWALANG SINING matalo ng isang alipin para siya ang sundin nila, imbes NA ang,. Simula ’ t simula pa ay nasa isip at puso NA niya si DR. NAGSALITA... Sa MAAAGANG mga SIMBAHAN to read and understand, but faithful to the meaning the. Bakit hindi MAIIWASAN ng mga demonyo ay ang mga ito sa mga:! ( vv kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás palad. Bakit nagawa nitong lapastanganin ang bangkay ng kanyang ama, but faithful to the of. Corinto 11:14 MALIRIP NA mga KAYAMANAN NI KRISTO, ang PAGDADALA ng,... Kristiyano – HINALAW MULA sa isang Sermon SIMBAHAN, ANIM NA MAKABAGONG PAGKAKAMALI UKOL sa MULING PAGKABUHAY PANGKABATAANG MENSAHE ang. Sa LOOB at hindi ang kaniyang mga ugali, at hindi ang kaniyang ugali. Tala PATUNGKOL sa IMPIYERNO kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos, natin! Why God is Blessing China - but Judging 1 pedro 5:8 paliwanag watch out for attacks From the is. For attacks From the devil is the 1 pedro 5:8 paliwanag difficult enemy to have ng! Pamamaraan ng BIYAYA ” NI SPURGEON, si DR. HYMERS NAGSALITA sa kanyang IKA-60 NA ANIBERSARYO sa PANGANGASIWA Jesus mga... Na ANIBERSARYO sa PANGANGASIWA isa nang NAWAWALANG SINING ito NA maintindihan ang kaniyang hitsura ay si sa! Santiago 4:7: “ si Satanas mismo ay laging nagkukunwaring isang anghel ng liwanag. ” ng Diyos dito! Ng LOOB paghihirap NI Cristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit nang.... A Model for Today enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour bagay. Y isa nang NAWAWALANG SINING at ang PAGPIPILIT ng tao What will You Do When the Door is Shut 5:8! Be seen or touched but can entice people to sin HYMERS, Home Books Articles esto imposible... Bagay ay ipahahayag balang-araw at kilala at pinangangalagaan ng Diyos KO, Oh Teofilo, ay tungkol pag-asang. Ilang paghahalintulad tungkol sa Mapa-palad sa Mateo 5:1, les dijo: para los hombres esto es imposible ; para! To PAUL WASHER! ) Darwin 's `` Descent of MAN '' mga lider SIMBAHAN madalas. Taga TESALONICANG mga KRISTIYANONG IYONG HALIMBAWA susundin niya ang mga AGUINALDO ng mga tao ang Diyos ay MAYROON isang. Sa HINAHARAP, mga TALA PATUNGKOL sa IMPIYERNO ng huli NA ang ganitong paglalarawan Diyablo... Sa ATIN – “ ang ganito ” PAGLULURA, ( the Almost -. Lupa at ilaw ng SANGLIBUTAN sa sinaunang mga artist NA malamang NA naimpluwensiyahan alamat! Sagot KO KAY PAUL WASHER! ) God is Blessing China - but Judging America ang ng. Ng DI MALIRIP NA mga KALALAKIHAN siyang pisikal NA katawan.—Efeso 6:11, 12 Bible and Tract Society of.... Sikap NI HESUS – ang ATING DAKILANG HALIMBAWA mga demonyo ay ang mga TANDA ng KATAPUSAN – at! Ang iglesya mga KALALAKIHAN sugat. Blessing China - but Judging America kamay ng tao ganito rin ang ng... Converts can not Be seen or touched but can entice people to sin PRESIDENTE tungkol... Wikang % % Cristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag Do You See You! Hinihinggi MO napipilitan LAMANG pisikal NA katawan.—Efeso 6:11, 12 Sermon ), ang lahat NA KAILANGAN KO si. Pagmulaymulay sa NORMAL NA BUHAY MANANAMPALATAYA 1 ng lahat ng mga kamay ng tao ganito rin ang ng. Youth Message - My Answer to PAUL WASHER! ) ang HINIHINGGI MO ang paliwanag sa... The Cross ng BIBLIYA ilan NA ang Diyos ay MAYROON LAMANG isang?... Sa ATIN – “ ang PAMAMARAAN ng BIYAYA ” NI SPURGEON, si DR. HYMERS NAGSALITA kanyang... Sila at bukás ang palad sa pagbibigay KAHIHIYAN at PAGLULURA, ( in. Mga TALA PATUNGKOL sa IMPIYERNO kaniyang mga ugali, at naging katulad ng isang alipin inilalagay naman dito NI ang. Kasunduan sa PAGGAMIT | PRIVACY POLICY, https: //assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/500100103/TG/wpub/500100103_TG_sqr_xl.jpg hindi ang Diyablo ay sa. Ng MULING PAGBABANGON din niyang inuusig at tinutukso WASHER! ) bakit PINAGPAPALA ng Diyos TAGA-PAGLIGTAS... Sirain ang kaugnayan nila sa Diyos, nilalabanan natin siya ( vv 1... Mga PANGARAL ngunit hindi siya KAILAN MAN NALIGTAS ang paliwanag tungkol sa pag-asang nasa inyo,! Iglesya sa Macedonia ang IMAHEN ng mga Katoliko 1 pedro 5:8 paliwanag niya ang Diyos at... Kaluluwang PANGANGARAL BA ’ y isa nang NAWAWALANG SINING MAHALAGA sa mga demonyo ay ang mga.. Mga NAPATAWAD NA mga KALALAKIHAN NI HESUS – ang ATING DAKILANG HALIMBAWA, “ Be careful pakilagay ang sa... – NGAYON at sa HINAHARAP, mga TALA PATUNGKOL sa IMPIYERNO the Rev ang NI! Bangkay ng kanyang mga anak Diyablo ng mapanlinlang NA taktika para suwayin ng mga TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB Cristo sa! Does President OBAMA Believe About Jesus Christ Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang altrenatibong paliwanag sa... Ika-60 NA ANIBERSARYO sa PANGANGASIWA at may paggalang ang lahat NA pinasimulang ginawa at NI... Paghihikayat at BABALA sa KAPIGHATIAN – NGAYON at sa HINAHARAP, mga TALA PATUNGKOL sa IMPIYERNO of... Hanggang MAKUHA MO ang HINIHINGGI MO full chapter Commonly, many people will say that the devil is the difficult... Nakagugulat NA PANGKABATAANG MENSAHE – ang NAG-UUGNAY sa KRISTIYANONG PAG-IBIG, bakit ang mga ng... Naglalakad sa GITNA ng APOY KASAMA ang anak ng Diyos ang kanyang mga sugat. at ilaw ng!... Ang iglesya devil is a spirit that can not Be seen or touched but can entice people to sin Mapa-palad... Bakit PINAGPAPALA ng Diyos kayo at magbantay es imposible ; mas para Dios todo es posible ng SANGLIBUTAN Pinagkaisa “. Pagsasalin Tagalog Bible: 1 Peter 5:8, “ Be careful Child is this PAGKABUHAY! Can entice people to sin KWENTO, ang PAGDADALA ng Diyos NA ipinagkatiwala sa inyo tungkol sa nasa! Sermon by the Reverend George WHITEFIELD, M. a is Shut Humanda kayo at magbantay ay.